Οργανωτική Επιτροπή

Την ευθύνη διοργάνωσης της Τελετής Αποφοίτησης έχει το Γραφείο Εκδηλώσεων.

Οργανωτική Επιτροπή

Νέαρχος Νεάρχου, Λειτουργός Α΄, Γραφείο Εκδηλώσεων

Κωνσταντίνα Σαββίδου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Γραφείο Εκδηλώσεων

Στάλω Φαλά, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών